PS119컴퓨터수리 홈페이지에 오신것을 환영합니다

 
 

 

   
  [툴] 윈도우10 인증 및 시작프로그램 정리 툴
  글쓴이 : 컴퓨터전설     날짜 : 20-01-07 14:10     조회 : 425    
   StaticWin_v0.4.zip (2.2M), Down : 1, 2020-01-07 14:10:36
   ccsetup563.exe (23.4M), Down : 2, 2020-01-14 11:58:45
   https://wardnam.tistory.com/205 (575)
윈도우10
시작프로그램 정리 툴


[기존 Win7 인증번호 넣기]

기존 삼성 및 엘지 컴퓨터